M.S. in ECE

CMKL Talent Master Fellowship 2020

CMKL Talent Master Fellowship 2020

CMKL University

Carnegie Mellon - CMKL I Thailand เปิดมอบทุนแก่ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (M.S. in Electrical and Computer Engineering) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 12 ทุน

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรสองปี โดยที่นักศึกษาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลประเทศไทยหนึ่งปี และมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกาอีกหนึ่งปี โดยหลังจบการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรสองใบจากทั้งสองมหาวิทยาลัย และมีโอกาสได้ทำงานกับบริษัทชั้นนำในอเมริกา พร้อมเป็นไปเบิกทางสู่การสร้างอนาคตที่ก้าวหน้าและมั่นคง

โครงการนี้มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไทย และผลิตบุคลากรยุคใหม่ด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยชั้นเลิศ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่สังคมดิจิตัลอย่างยั่งยืน โดยทางมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย ซึ่งอาจประสบปัญหาด้านการเงินอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลาในการมอบทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 และ 2565 เท่านั้น!

สมัครได้แล้ววันนี้ - 16 สิงหาคม 2563
This scholarship is unavailable.

โครงการ CMKL Talent Master Fellowship ประกอบด้วย

ทุนประเภทที่ 1: ส่วนลด 50% สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทุนประเภทที่ 2: สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน รวมถึงค่าธรรมเนียมที่จำเป็น เบี้ยประกันสุขภาพและเงินสนับสนุนรายเดือน


มีรายละเอียดดังนี้


ทุนประเภทที่ 1: ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50%* ตลอดทั้ง 2 ปีการศึกษา (มูลค่าโดยประมาณ 1,620,000 ล้านบาท) โดยไม่มีข้อผูกมัดหลังสำเร็จการศึกษา **


*ทั้งนี้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกยังคงต้องชำระค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันสุขภาพที่จำเป็น

 สามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ https://www.cmkl.ac.th/ece/tuition-and-fees

 

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาจะได้รับผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้**

 • ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50%
 • เมื่อสำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนด จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนและมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
 • เมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้ได้รับทุนจะได้รับโอกาสในการทำงานกับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยหรือวิศวกรร่วมกับมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนและบริษัทชั้นนำของประเทศไทย
 • ได้ศึกษาและร่วมงานกับอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนและมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • ได้รับโอกาสร่วมงานกับองค์กรธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมชั้นนำและสถาบันวิจัยต่างๆ


เงื่อนไขในการรับทุน

 • ในระหว่างการศึกษา ผู้ได้รับทุนจะทำงานให้กับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ในตำแหน่งนักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัย (RA) ตลอดระยะเวลา 2 ปีการศึกษา
 • ไม่มีข้อผูกมัดหลังจากสำเร็จการศึกษา***

ทุนประเภทที่ 2: ได้รับการสนับสนุนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน (มูลค่าโดยประมาณ 4,173,200 ล้านบาท)

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ประมาณ 3,240,000 บาท* ตลอด 4 ภาคเรียนของ 2 ปีการศึกษา)
 • ค่าธรรมเนียมที่จำเป็นและเบี้ยประกันสุขภาพ (มูลค่าประมาณ 213,200 บาท* ตลอด 2 ปีการศึกษา)
 • เงินสนับสนุนรายเดือน (30,000 บาท* ต่อเดือนมูลค่ารวม 720,000 บาท* ตลอด 2 ปีการศึกษา)

 ดูรายละเอียดของค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดได้ที่ https://www.cmkl.ac.th/ece/tuition-and-fees


สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้ **:

 • ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน ประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมที่จำเป็น เบี้ยประกันสุขภาพ และ เงินสนับสนุนรายเดือน
 • เมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้ได้รับทุนจะได้รับโอกาสในการทำงานกับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยหรือวิศวกรร่วมกับมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนและบริษัทชั้นนำของประเทศไทย
 • ได้ศึกษาและร่วมงานกับอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนและมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • ได้รับโอกาสร่วมงานกับองค์กรธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมชั้นนำและสถาบันวิจัยต่างๆ


เงื่อนไขในการรับทุน

 • ในระหว่างการศึกษา ผู้ได้รับทุนจะต้องทำงานให้กับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ในตำแหน่งนักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัย (RA) ตลอดระยะเวลา 2 ปีการศึกษา
 • เมื่อสำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนดแล้ว นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทเต็มจำนวนจะต้องทำงานกับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยหรือวิศวกรร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนและ บริษัทชั้นนำ เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 2 ปีหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยสามารถเลือกการชำระเงินคืนโดยมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาได้ ***หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง

** รายละเอียดข้อตกลงเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

*** หากผู้ได้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด ทุนการศึกษาทั้งหมดที่ได้รับจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินให้กู้ยืมโดยตรง โดยสามารถยืดหยุ่นการชำระคืน ผู้ได้รับทุนจะต้องชำระเงินให้กับมหาวิทยาลัยเป็นจำนวน 1.7 เท่าของจำนวนเงินที่สนับสนุนทั้งหมดขั้นตอนในการสมัครทุน Talent Master Fellowship


 1. ศึกษาคุณสมบัติและข้อบังคับ

เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครเข้าร่วมโครงการ และการคัดกรองล่วงหน้า ผู้สมัครจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • จะต้องเป็นคนไทย ถือสัญชาติไทย
 • จะต้องสำเร็จหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
 • สามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรแบบเต็มเวลา (Fulltime)
 • แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางวิชาการและประสบการณ์การวิจัยและพัฒนาที่ผ่านมา
 • แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลการเรียนสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.7 
 • จดหมายหรือเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าโครงการ ที่บ่งบอกถึงประสบการณ์และการทำโปรเจ็คในระหว่างการเรียนในระดับปริญญาบัณฑิต
 • ไม่ได้เป็นผู้รับทุนการศึกษาหรือผู้ร่วมทุนอื่นที่ได้รับการสนับสนุนทับซ้อนกัน


 1. สมัคร Pre-screening กับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

ผู้สมัครจะต้องสมัคร Pre-screening กับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลก่อนที่จะสมัครตรงในระบบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน 

ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการประเมินคุณภาพของผู้สมัครก่อนส่งใบสมัครจริงไปยังมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นการคัดกรองล่วงหน้าเพื่อช่วยผู้สมัครในการเตรียมใบสมัครและตรวจสอบความถูกต้องอย่างครบถ้วน


คลิกที่นี่เพื่อสมัคร: https://cmkl.typeform.com/to/Fos5ag8p โดยเลือกประเภทของทุนที่สนใจและอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

 • Statement of purpose
 • Resume
 • 3 Recommendation letters 
 • Transcripts ( with overall GPA of 3.7)
 • GRE* score reports
 • TOEFL* (preferred) or IELTS* (Optional, but strongly recommended)

* แนะนำให้ผู้สมัครมีผลคะแนน GRE และคะแนน TOEFL หรือ IELTS เพื่อให้สามารถผ่านเข้าระบบการคัดเลือกและสัมภาษณ์ หากยังไม่มี เราแนะนำให้คุณทำการทดสอบก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2563


ศูนย์สอบ GRE และวันที่เปิดสอบ หาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.ets.org/gre/revised_general/register/centers_dates/


ศูนย์สอบ TOEFL และวันที่เปิดสอบ หาข้อมูลเพิ่มเติมที่

https://v2.ereg.ets.org/ereg/public/testcenter/availability/seats?_p=TEL


ศูนย์สอบ IELTS และวันที่เปิดสอบ หาข้อมูลเพิ่มเติมที่

https://www.ielts.org/book-a-test/find-a-test-location


 1. รอผลการคัดเลือก Pre-screening 

คณะกรรมการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ทำการคัดเลือกและตัดสินเลือกผู้ได้รับทุนจำนวน 12 คน

หมายเหตุ การผ่านการคัดเลือก Pre-screen กับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุน Talent Master Fellowship. 1. หากคุณผ่านการคัดเลือกรอบ Pre-Screening  สามารถสมัครตรงในระบบของมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน เมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ในลำดับถัดไป

หากผู้สมัครผ่านการคัดกรองจะต้องสมัครโปรแกรม Carnegie Mellon-CMKL M.S. ECE Pittsburgh/Thailand ผ่านระบบการจัดการรับสมัคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon College of Engineering Application Management System) ระยะเวลาการเปิดรับสมัครคือ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 15 กันยายน 2563


เมื่อใบสมัครได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการการรับสมัครของมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนแล้ว มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งผลการสมัครเข้าเรียน 


โปรดเลือก M.S. in ECE - Pittsburgh/Thailand เพื่อสมัครหลักสูตรของเรา https://gradadmissions.engineering.cmu.edu/apply/


 1. หากคุณได้รับการคัดเลือก เราจะติดต่อไป!

คณะกรรมการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนจะคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องสัญญาการรับทุนโครงการ Talent Master Fellowship ในลำดับถัดไป


การคัดเลือก

การคัดเลือกจะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล โดยการตัดสินใจของคณะกรรมการจะถือเป็นที่สิ้นสุด การคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับการประเมินตามเกณฑ์การรับนักศึกษาและเอกสารประกอบ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติมากที่สุด ทั้งนี้จะมีการเรียกสัมภาษณ์ หากกรรมการเห็นควรว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
วันเปิดรับสมัครและกำหนดปิดรับสมัคร :

20 กรกฎาคม 2563 - 16 สิงหาคม 2563


ประกาศผลผู้ผ่าน Pre-screening & การคัดเลือก และมีสิทธิ์สัมภาษณ์

 • 18 สิงหาคม 2563

วันสัมภาษณ์ (มีคะแนน GRE, TOEFL/IELTS score)

 • 20 สิงหาคม 2563

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

 • 31 สิงหาคม 2563

วันเปิดรับสมัคร (Carnegie Mellon College of Engineering Application) 

 • 1 สิงหาคม 2563  - 15 กันยายน 2563

วันประกาศผลคัดเลือกของ Carnegie Mellon University

 • 31 ตุลาคม 2563This scholarship is unavailable.