M.S. in EI

EIC Ideation Lab Fellowship 2021

EIC Ideation Lab Fellowship 2021

CMKL University

หลักสูตรปริญญาโทสาขา Entertainment Innovation

ตามหานักศึกษา ป.โท 25 คน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี และ ครีเอทีฟ

เพื่อร่วมกลุ่ม Interdisciplinary เป็นกำลังสำคัญในการสร้าง Entertainment Innovation Lab ไปพร้อมกับอาจารย์และนักวิจัยแนวหน้าของประเทศ!

สมัครได้แล้ววันนี้ - 15 มกราคม 2564
This scholarship is unavailable.

โปรแกรม EIC และ CMKL University มอบเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนในหลักสูตร ป.โท สาขา Master of Science in Entertainment Innovation (MSEI)

จำนวน 25 ทุน

แบ่งเป็น 2 ประเภททุนดังนี้:

ทุนประเภทที่ 1

ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 30-50% ตลอดทั้งหลักสูตร
(มูลค่าโดยประมาณ 3 แสน - 5 แสน/ทุน)

ทุนประเภทที่ 2

สนับสนุนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน 100% ตลอดทั้งหลักสูตร
(มูลค่า 1 ล้านบาท/ทุน)

** ทั้งสองประเภททุนไม่มีข้อผูกมัดหลังสำเร็จการศึกษา **

คุณสมบัติ


เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครเข้าร่วมโครงการ และการคัดกรองล่วงหน้า ผู้สมัครจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  • จะต้องเป็นคนไทย ถือสัญชาติไทย
  • จะต้องสำเร็จหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
  • สามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรแบบเต็มเวลา (Full-time)
  • แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางวิชาการและประสบการณ์การวิจัยและพัฒนาที่ผ่านมา
  • แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ
  • จดหมายหรือเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าโครงการ ที่บ่งบอกถึงประสบการณ์และการทำโปรเจ็คในระหว่างการเรียนในระดับปริญญาบัณฑิต


การคัดเลือก

การคัดเลือกจะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล โดยการตัดสินใจของคณะกรรมการจะถือเป็นที่สิ้นสุด การคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับการประเมินตามเกณฑ์การรับนักศึกษาและเอกสารประกอบ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติมากที่สุด ทั้งนี้จะมีการเรียกสัมภาษณ์ หากกรรมการเห็นควรว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดวันเปิดรับสมัครและกำหนดปิดรับสมัคร : วันนี้ - 15 มกราคม 2564


วันสัมภาษณ์

  • วันและเวลาเดียวกับการสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษา

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

  • วันและเวลาเดียวกับการประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา


This scholarship is unavailable.