รู้จักสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering Institute)

สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering Institute; AIEI) ดำเนินการผ่านความร่วมมือกันภายใต้มหาวิทยาลัยชั้นนำ 6 แห่งของประเทศไทย นำโดยมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัถุประสงค์เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานวิจัย และภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานของอาจารย์ และนักวิจัยในเครือข่าย ประกอบกับเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถกางการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของประเทศ

AI SANDBOX หลักสูตร AI ร่วมหลักสูตรแรกของไทยกับความร่วมมือของ 6 สถาบันชั้นนำ