รู้จักสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering Institute)

สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering Institute; AIEI) ดำเนินการผ่านความร่วมมือกันภายใต้มหาวิทยาลัยชั้นนำ 6 แห่งของประเทศไทย นำโดยมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานวิจัย และภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานของอาจารย์ และนักวิจัยในเครือข่าย ประกอบกับเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถกางการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของประเทศ

About AI Engineering Institute

The AI Engineering Institute (AIEI) was established as a center in order to facilitate coordination between university networks and collaboratively manage education, share information and provide learners quicker access to professionals from the universities in their networks to achieve the goal of driving the national AI strategy plan and developing the country’s human resource potential. The Institute focuses on Competency-based Education, a program that goes beyond traditional education by utilizing innovative artificial intelligence technology and collaborating with industrial partners to achieve the needs of digital talent.

AI SANDBOX: AI JOINT CURRICULUM PROGRAM IN THAILAND COOPERATING WITH
6 LEADING UNIVERSITIES