เครือข่ายมหาวิทยาลัยปัญญาประดิษฐ์

ภารกิจของเครือข่ายสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์

ร่วมกันจัดการศึกษา แบ่งปันทรัพยากร และเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยร่วมกับทางอว.และแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยปลดล็อคข้อจำกัดให้มหาวิทยาลัยในเครือข่ายสามารถทำงานร่วมกันได้ อาทิเช่น การเทียบโอนหน่วยกิต การเทียบสมรรถนะ สร้างรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและประกันคุณภาพทางการศึกษา เป็นต้น

ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาในหลักสูตรด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ในแต่ละมหาวิทยาลัยสู่รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียน (Competency-based Education)

โดยมหาวิทยาลัยเครือข่ายจะร่วมกันพัฒนาเป็นชุดหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทำให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถเพิ่มจำนวนบัณฑิตที่จะพัฒนาขึ้นตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และตอบรับความต้องการของอุตสาหกรรมได้

ร่วมกันพิจารณารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาหลักสูตร

ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบเน้นสมรรถนะของผู้เรียน ทำให้หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการมีความคล่องตัวและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้ รวมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มและทรัพยากรสนับสนุนเพื่อรองรับการดำเนินงานร่วมกัน

หลักสูตรที่เข้าร่วมจัดการศึกษากับสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

เข้าสู่ระบบการรับสมัคร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ
    Bachelor of Engineering in Artificial Intelligence and System Engineering
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ
    Master of Engineering in Artificial Intelligence and System Engineering
เข้าสู่ระบบการรับสมัคร

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520

9:00 - 17:00 น.
065-878-5000
aiei@cmkl.ac.th