คณะผู้บริหารสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

ผศ. ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร

ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

ความเชี่ยวชาญ

 • Distributed Systems
 • Cloud Computing
 • Software-defined Infrastructure
 • Interoperability Platform

ศ. ดร.วนิดา แก่นอากาศ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ

 • Artificial Neural Networks High Performance Computing Enterprise Resource Planning Intelligent Systems
 • Artificial Intelligence
 • Intelligent System
 • Data Mining
 • High Performance Computing

ผศ. ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความเชี่ยวชาญ

 • Wireless sensor networks
 • Embedded Systems and Low power vlsi design
 • Asynchronous VLSI Design 

ผศ. ดร.พนารัตน์ เชิญถนอมวงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ

 • Information and Communication Technology
 • Wireless Sensor Network
 • Signal Processing for Communication

รศ. ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

 • Database systems
 • Data Mining
 • Information Systems
 • Information Science
 • Cloud Computing

ดร.​ ชานนทร์ ภัทรธิยานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

ความเชี่ยวชาญ

 • AI  Engineering
 • AI  Infrastructure
 • Cybersecurity
 • Data Privacy and Security
 • Software Engineering
 • Formal Methods

เจ้าหน้าที่สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

บินยากร นวลสนิท

เลขานุการสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

อัสมี่ บุญมาเลิศ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล