คณาจารย์ในเครือข่ายสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

รศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น

อาจารย์ผู้แทนเครือข่ายสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

ความเชี่ยวชาญ

 • Finite-element Modeling
 • Radio Frequency Ablation
 • Microwave Ablation
 • Signal Processing
 • Image Processing

รศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์

อาจารย์ผู้แทนเครือข่ายสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ

 • Cloud Computing 
 • Network and IoT Security
 • Intrusion Detection System

ผศ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ

อาจารย์ผู้แทนเครือข่ายสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

 • IoT and Wireless Sensor Network
 • Early Warning Systems
 • Data Analytics
 • Optimization and Evolutionary Algorithms

ดร.พฤษภ์ บุญมา

อาจารย์ผู้แทนเครือข่ายสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

 • Network Design
 • Computer Hardware Design
 • Operating Systems
 • Social Network
 • Computer Programming
 • Distributed System