"สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์" AI Sandbox แห่งแรกของไทย มุ่งพัฒนาทักษะ AI โดย 6 มหาวิทยาลัยชั้นนำ

เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL) พร้อมด้วย 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย จึงร่วมกันจัดตั้ง "สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์" ขึ้น

สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL) พร้อมด้วย 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ 

      - มหาวิทยาลัยมหิดล      
     - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ ปั้นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์, ผลักดันการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ศ. ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยว่า อว. มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างนวัตกรรมในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการทำงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เนื่องมาจากในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทั่วโลกได้นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้อย่างแพร่หลายทำให้เกิดการแข่งขันทางเทคโนโลยีในรอบใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแข่งขันในเวทีโลก (อ่านต่อในเว็บไซต์)

วันที่เผยแพร่:

4/8/2022

ที่มาข่าว:

SpringNews

เว็บไซต์ข่าว:

https://www.springnews.co.th/pr-news/news/824254